📕 subnode [[@flancian/beautiful]] in 📚 node [[beautiful]]
📖 stoas
⥱ context