∂ part of node [[dyokomizo-flancian]]

Dyokomizo-Flancian