πŸ“• node [[tim-berners-lee]] βΈ– πŸ““ subnode [[@flancian/tim berners lee]]
πŸ““ text tim berners lee.md contributed by @flancian ️本 πŸ“

Tim Berners Lee

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ stoas for [[@flancian/tim berners lee]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/tim-berners-lee