πŸ“š Node [[2022-12-20]]
↳ πŸ““ Subnode [[@neil/2022 12 20]]
πŸ““ 2022-12-20.md (text) by @neil ️本 πŸ“

2022-12-20

Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@neil/2022 12 20]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2022-12-20
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2022-12-20
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2022-12-20