πŸ“š Node [[2023-03-08]]
↳ πŸ““ Subnode [[@neil/2023 03 08]]
πŸ““ 2023-03-08.md (text) by @neil ️本 πŸ“

2023-03-08

  • Weirdly, my router all of a sudden seemed to stop accepting connections on 2.4Ghz band. But 5Ghz is OK.
  • I want a small portable screen to take to the repair cafe to test laptops with. What better way to do this than [[converting an old laptop screen into a portable monitor]]?
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[@neil/2023 03 08]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/2023-03-08
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/2023-03-08
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/2023-03-08