→ node [[dyokomizo-flancian]]

Dyokomizo-Flancian

⥅ pulled node [[flancian-dyokomizo]] empty.
⥱ context
⟴ stoa