→ node [[eutopia]]

Eutopia

⥅ pulled node [[good]]

Good

⥅ pulled node [[utopia]]

Utopia

Utopia

⥱ context
⟴ stoa
public document at stoa.anagora.org/p/eutopia