πŸ“š Node [[force graph]]

Force Graph

{
  "nodes": [
    {
     "id": "id1",
     "name": "name1",
     "val": 1
    },
    {
     "id": "id2",
     "name": "name2",
     "val": 10
    },
    (...)
  ],
  "links": [
    {
      "source": "id1",
      "target": "id2"
    },
    (...)
  ]
}
πŸ““ force graph.md (text) by @agora@botsin.space
πŸ““ force graph.md (text) by @an_agora@twitter.com
Receiving pushes... (requires JavaScript)
Loading context... (requires JavaScript)
πŸ›οΈ Stoas for [[force graph]]
πŸ“– Open document (Hedgedoc) at https://doc.anagora.org/force-graph
πŸ“– Open document (Etherpad) at https://stoa.anagora.org/p/force-graph
πŸ“Ή Video conferencing space (Jitsi Meet) at https://meet.jit.si/force-graph