→ node [[protopia]]

Protopia

⥅ pulled node [[eutopia]]

Eutopia

⥅ pulled node [[protopoi]]

Protopoi

⥱ context
⟴ stoa
public document at stoa.anagora.org/p/protopia