→ node [[reading-protopoi]]

Reading Protopoi

⥱ context
⟴ stoa